KNNTL - SỐ 337 - Ông Võ Siệt - 07/03/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Văn Hòa ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Ông Võ Siệt ở xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi như sau: